top of page

Základní informace pro zájemce o kurz 
Respektovat a být respektován - Kostelecké Horky

Rozhodli jsme se pro Vás uspořádat 4 celodenní semináře: EMOCE, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, CO NA MÍSTO TRESTÁNÍ, JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ

Kurz je akreditován MŠMT, to znamená, že pro zájemce je možné vystavit osvědčení o absolvování kurzu. 

Účastníci první den kurzu obdrží tištěné materiály (cca 30 stran) se shrnujícími informacemi všech probíraných témat. Tyto materiály budou doplňovat získané vědomosti a dovednosti z kurzu.

V rámci jednotlivých seminářů kurzu bude kladen důraz na důležitost partnerského přístupu ve vzdělávání a výchově. Současně si také osvojíte komunikační nástroje, které Vám pomohou zachovat respektující přístup v každodenních situacích, a naučí Vás si vážit sám sebe, ale také všech ostatních. 

 

Lektory kurzu jsou buď přímo autoři knihy a kurzů Respektovat a být respektován anebo lektoři, kteří prošli výcvikem u PhDr. Nevolové a PhDr. Nováčkové, CSc.

Hlavním lektorem tohoto kurzu je paní Soňa Kazda.

Aktuálně jsou v nabídce kurzy Respektovat a být respektován v těchto městech

Lektorka Soňa Kazda

Má pedagogické vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku. Je mediátorkou  certifikovanou Asociací mediátorů ČR. Poskytuje osobní konzultace a poradenství v oblastech mezilidských vztahů v rámci projektu „MLUVME  O TOM“, který je zaměřen na efektivní a nenásilnou komunikaci dětí s dospělými a dospělých mezi sebou v osobním i pracovním životě. Zásady respektujícího přístupu uplatňuje od roku 2006, kdy kurz absolvovala. V r. 2011 nastoupila do lektorského výcviku Respektovat a být respektován pod vedením J. Nováčkové a D. Nevolové, od 2013 tyto kurzy již lektoruje.

Termín konání

Celý kurz je rozdělen do dvou víkendů 18.11.2023 a 19.11.2023 a následného 25.11.2023 a 26.11.2023 vždy od 9h do 16:30. Rozsah celého kurzu je 32 výukových (tj. 45 minutových) hodin.

Místo konání

MAS NAD ORLICÍ, o. p. s.

Kostelecké Horky 57

517 41

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogy, asistenty pedagoga a pečující osoby v dětské skupině, mateřské škole, jeslích a dalších vzdělávacích organizacích, rodiče, prarodiče i další zájemce.

Obsah kurzu

„Poslušné dítě může být zbožným přáním i pýchou řady nepoučených rodičů. Když se pak takové dítě třeba „chytne party“, nešťastní rodiče často říkávají: Vždyť on to byl takový hodný chlapec (poslušná dívka)… Vlastně se nic nezměnilo. Jsou stále poslušní. Jenže teď poslouchají někoho jiného“.

Tyto věty najdete na zadní stránce obálky knihy Respektovat a být respektován, kterou napsali čeští psychologové: P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová a T. Kopřivová.

Kniha je na trhu již od r. 2005 a patří v záplavě knih o výchově k těm stále žádaným. Do roku 2016 se již prodalo 85 000 výtisků. Hojně navštěvovány jsou i stejnojmenné kurzy.

Mnoho dospělých má za to, že je třeba mít děti hlavně rád a myslet to s nimi dobře. Ve jménu lásky a dobrých úmyslů se však někdy používají výchovné prostředky, které se neslučují s respektem a lidskou důstojností – hrozby, tresty, zesměšňování, „uplácení“ odměnami aj. Dospělí si přejí, aby se děti chovaly s respektem k druhým lidem. K tomu ale potřebují zažít samy na sobě respekt od dospělých. Nestačí, když o vzájemném respektu pouze slyší nebo jej vidí kolem sebe.

Někdo se může obávat, že když se bude chovat k dětem respektujícím způsobem, tak si děti budou dělat, co chtějí. To je ale nedorozumění. Tento přístup nelze zaměňovat za všedovolující výchovu. Respektovat znamená opustit mocenský, manipulativní přístup ve výchově a vzdělávání a vymezovat tolik potřebné hranice jinými, respektujícími a přitom účinnými způsoby. Ty dávají nejen „stopku“ v dané situaci, ale zejména budují něco pro další život - morálku opřenou o zvnitřněné hodnoty, podle nichž budou děti zvažovat své chování i tehdy, když na blízku nebude žádná „kontrola“. Někdy to z vnějšího pohledu vypadá, že se při nesprávném chování děje s dítětem totéž, jako při autoritativní výchově: i při respektující výchově ho odvedeme pryč, když přes upozornění ubližuje jiným dětem, nenecháme ho ničit hračku, nekoupíme věc, kterou si „vydupává“. Zásadní rozdíl je v tom, co dítě při tom slyší. Při autoritativní výchově to bývá často křik, obvinění, že je „zlé“, připomínají se poklesky z minula („ty už zase…“), dítě se trestá (tj. mocnější člověk oplácí dítěti špatnost tím, že mu ubližuje). Při respektujícím přístupu dítě ve stejné situaci slyší často empatii, informaci, proč toto chování není přijatelné, nesměšuje se hodnocení osoby s hodnocením chování (dítě je v pořádku, toto chování teď ne). Dítě má možnost situaci samo řešit či spoluřešit, nadále smýšlí o sobě pozitivně a má šanci vytvořit si vysokou sebeúctu.

Sebeúcta má klíčový význam pro to, jak se chováme sami k sobě, k druhým lidem, ale i k přírodě a k věcem. Kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se také vážit si ostatních. Dítě, které si o sobě myslí, že je „budižkničemu“, nemá vlastně žádný důvod chovat se dobře a slušně.

Ti, kteří jsou přesvědčeni o hodnotě partnerského přístupu, dostanou v knize i na kurzech nabídku komunikačních nástrojů až do úrovně konkrétních dovedností, které mohou pomoci zachovávat respektující přístup v každodenních situacích a vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

Text převzat ze stránek Respektovat a být respektován

1. seminář: EMOCE
(18.11.2023 od 9 do 16:30h

Běžné reakce na emoce druhých často nepomáhají, ač jsou dobře míněny (zlehčování, vyptávání se, rady…). Pokud si osvojíme základní pravidlo, že na emoce máme reagovat v první řadě empatickou reakcí a s vysvětlováním počkat, až se emoce utiší, pak se mnoho situací vyřeší snáze a rychleji.

 • Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí.

 • Socializace a sebeúcta.

 • Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí.

 • Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup.

 • Základní fakta o emocích.

 • Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami.

 • Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob.

 • JÁ-sdělení a TY-sdělení.

 • Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují.

 • Emoční inteligence.

2. seminář: KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
(19.11.2023 od 9 do 16:30h

Druhým tématem v kurzech je sdělování odůvodněných požadavků. Dětem často nevadí ani tak to, co po nich chceme (obléci se, uklidit…), ale forma, jakou to sdělujeme. Proč tradiční přístupy (příkazy, hrozby, vyčítání, dávání za vzor…) často nezabírají? Vyvolávají v dítěti negativní emoce: jsem neschopný, nemají mě rádi, nemá cenu se nějak snažit. A jak to tedy říkat jinak? Na kurzu se probírají obecné zásady i konkrétní komunikační postupy.

 • Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých.

 • Formy empatické reakce.

 • Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými.

 • Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost.

 • Obsah vs. forma sdělování požadavků.

 • Komunikační dovednosti – popisný vs. hodnotící jazyk, informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo.

3. seminář: CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ
(25.11.2023 od 9 do 16:30h

Nevhodné chování dětí nemůže zůstat bez odezvy. Většina dospělých je přesvědčena, že potrestat dítě za to se prostě musí. Tresty sice někdy účinkují, ale jejich působení bývá jen krátkodobé. Riziko je v tom, že učí děti chovat se správně jen ze strachu. Když nebude v blízkosti nikdo, kdo má moc je potrestat (nebo odměnit), není důvod se chovat správně. Netrestat ale neznamená nedělat nic! Tato lekce se zabývá důsledky nesprávného chování. Učí, jak by s nimi měli pracovat dospělí, aby místo trestu, který je pouhou "odvetou" s mnoha riziky, uměli vést dítě k zodpovědnosti a nápravě svých činů.

 • Zásady respektující komunikace.

 • Vnitřní a vnější motivace k učení a práci.

 • Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí.

 • Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti?

 • Rizika trestů.

 • Postupy při nežádoucím chování dětí.

 • Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi.

4. seminář: JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ
(26.11.2023 od 9 do 16:30h

Překvapením bývají rizika pochval, odměn a soutěží. Ač jsou vesměs příjemné, mají své nežádoucí účinky – snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Dávat druhým najevo, že jsme si všimli, co udělali správně a dobře, je velmi důležité. Jde ale o formu, jakou to sdělujeme. Některé způsoby vytvářejí závislost na autoritě a učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc samotnou. Jsou však i formy pozitivních sdělení, které podporují sebeúctu a rozvoj pozitivních vlastností.

 • Vyjasnění pojmů odměna, pochvala.

 • Rizika odměn a pochval.

 • Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě.

 • Respektující komunikace pro každý den.

Co budete potřebovat

Myslete na svoje pohodlí a vezměte si s sebou pohodlné oblečení a přezůvky.

Na seminář si s sebou doneste psací potřeby a desky/podložku na psaní. 

Zázemí kurzu

Během kurzu bude připraveno drobné občerstvení. K dispozici bude káva, čaj a voda. 

Cena kurzu

Účastníci jsou na kurz přihlášeni po zaplacení účastnického poplatku.  

Účastnický poplatek je 5900Kč na účastníka pro přihlášení do konce července, pro přihlášky zaslané později 6500Kč na účastníka.

Přihlášky zasílejte na email prihlasky@centrum.cz.

Kurz a děti

Miminka, která jsou klidná a nevadí jim běžný hluk lidského hovoru, jsou na kurzu vítána. Většinou zvládají být přítomna se svými rodiči. Upozorňujeme, že v průběhu kurzu jsou realizovány aktivity, které mohou být dynamické nebo hlučnější a mohly by miminka rušit.

 

Účastníci, kteří dorazí na kurz se svými dětmi, nesou plnou zodpovědnost za to, že jsou jejich děti v bezpečí. Rodiče těchto dětí aktivně pečují o to, aby nebyl kurz narušován pro ostatní účastníky.

Nenašli jste odpovědi na svoje dotazy?

Kontaktujte nás na prihlasky@centrum.cz.

Odpovědná osoba:

Mgr. Iva Němcová - předsedkyně spolku Děti z teepee, z.s.

IČO: 74838326

čú: 2602244466/2010

bottom of page